Showing 1–12 of 21 results


Posts found

เลือก Filtration Membrane แบบไหนถึงเหมาะสม

Filtration (การกรอง) คือการใช้แรงในการแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวที่มีส่วนผสมของทั้งของแข็งและของเหลวไหลผ่านตัวแผ่นกรอง (Membrane) ซึ่งมีหน้าที่กักของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดรูของตัวแผ่นกรองไว้ และปล่อยให้ส่วนที่เป็นของเหลวไหลผ่าน  ซึ่งการกรองแบ่งออกได้หลายชนิดตามงานที่ทำ ส่วนประกอบของอุปกรณ์การกรอง ประกอบด้วยดังนี้  แต่การกรองสารในรูปแบบเดิมๆ ที่มีแต่เครื่องกรวยกรองอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะกรองสารเสร็จ ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อมีปั๊มสุญญากาศมาช่วยเพื่อให้กรองสารเร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของผู้ใช้งาน เรียกการกรองแบบนี้ว่า