เมื่อพูดถึงโครงสร้างทางเคมี ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และเป็นกลุ่มที่สามารถนำมาใช้ศึกษางานวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาโมเดลจาก primary cells เพื่อใช้ทดสอบยาและการรักษาโรคกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เช่น การพัฒนาโครงสร้าง 3D โมเดลเพื่อให้ได้โครงสร้างที่เสมือนจริงกับร่างกายของมนุษย์มากที่สุด รวมทั้งการพัฒนา กลุ่มของ Stem cells เพื่อการคิดค้นยารักษาโรค และ เซลล์บำบัด ขั้นตอนหรือการจำลองสภาวะการเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลองที่เสมือนจริงกับสภาวะร่างกายนั้น กลุ่ม small molecule บางชนิดเป็นส่วนสำคัญในการเจริญของเซลล์ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการเติมลงไปใน อาหารที่ใช้เลี้ยงเซลล์ด้วย เช่น

Stemolecule™ A83-01 (04-0014 / 04-0014-10)  เป็นตัว inhibitor ที่จะไปยับยั้ง TGFβ  receptor ALK5 kinase จึงทำให้มีการ ไปกระตุ้น ส่วนของ epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) จากการศึกษาพบว่าเป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงการพัฒนา morphology ของ  intestinal organoid

Stemolecule™ Forskolin (04-0025) ถือได้ว่าเป็นกลุ่มของ natural product กลุ่ม adenylate cyclase activator ที่จะสามารถไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของระดับ cyclic AMP ที่พบว่าเป็นส่วนสำคัญทางด้านการศึกษางานวิจัยเรื่องของ cell culture และ cell physiology

Stemolecule™ Y27632  (04-0012 / 04-0012-10 / 04-0012-02)  สำหรับการนำไปใช้การศึกษาเรื่อง signaling pathway ของ rho-associated protein kinase (ROCK) โดยจะเป็นตัวไปยับยั้ง p160 ROCK รวมทั้ง กลุ่ม protein kinase ซึ่งY27632 ได้ถูกนำไปใช้ในการศึกษาผลต่อ corneal endothelial cells (CECs) และการนำไปใช้เพาะเลี้ยง Cardiac stem cell (CSCs) และนอกจากนี้การศึกษาพบว่า ROCK inhibitor Y27632 ไปกระตุ้นการเกิดกระบวนการ cell perliferatin และ การเกิด apoptosis โดยการไปกระตุ้น caspase 3 ใน human embryonic stem cell และ induced pluripotent stem cell (iPSC)

Stemolecule™ hES Cell Cloning & Recovery Supplement (01-0014-500) คือ องค์ประกอบของ Thiazovivin (2mM) ที่มีความเข้มข้น 1000X โดยใส่เป็น supplement boosts  ในอาหารการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือในระหว่างขั้นต่อการ thaw เซลล์จะช่วยให้เซลล์สามารถ recovery ได้เร็วขึ้นและจะช่วยเพิ่มการเกาะหลังการ passaging เซลล์ในกลุ่ม human   embryonic stem (hES) และ human induced pluripotent stem (hiPS) ที่เซลล์อยู่ในสถาวะ stressได้

Stemolecule™ Thiazovivin (04-0017) จัดอยู่ในกลุ่ม ROCK inhibitor ซึ่งจะสามารถช่วย human ESCs ที่อยู่ในสภาวะการเกิด  Extracellular metrix (ECM) โดยจะไปกระตุ้นการเกิด   การสร้างผนังเซลล์ E-Cadherin และการกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเซลล์  cell- cell interaction

Stemolecule™ ALK5 Inhibitor (04-0015) เป็นโครงสร้างโมเลกุลที่รู้จักในชื่อของ RepSox, E 616452 และ SJN 2511 เป็น ATP-competitive inhibitor สามารถไปยับยั้ง TGF-β activin receptor-like kinase (ALK5) โดยจะป้องกันเกิด autophosphorylation และ การเกิด Sox2 reprogramming ของ induced pluripotent stem (iPS) cells  ซึ่ง ALK5 ส่งผลต่อการทำงานการเกิด reprogramming โดยการ แปลสัญญาณส่งผ่านของยีน  Oct4, Klf4 และ Myc2.

Stemolecule™ All-Trans Retinoic Acid (04-0021) เป็นโครงสร้างที่เกิดการ oxidation ของวิตามิน A มีหน้าที่ส่งสัญณาญเพื่อควบคุมการเกิด cell differentiation และ cell proliferation ที่จะเข้าไปจับ retinoic acid receptor (RAR) ในการไปกระตุ้นการเกิด transcription ของยีนและสามารถใช้ศึกษาการเกิด differentiation ของ B-cells, T-cells และ neurons รวมทั้งการนำไปทดสอบยาทางคลีนิคในการรักษามะเร็ง

Stemolecule™ CHIR99021 (04-0004 / 04-0004-10 / 04-0004-02) เป็น inhibitor ที่ส่งผลต่อ glycogen synthase kinase 3 beta (GSK-3β) จะกระตุ้นกลุ่ม protein kinase ส่งผลให้เกิด self-renewal ของ embryonic stem cells 

Stemolecule™ Cyclopamine (04-0022) เป็นโครงสร้าง กลุ่ม  steroid alkaloid  ซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการ embryogenesis และ cancer progression ซึ่งสามารถนำไปใช้ เป็น ตัวกระตุ้นการ  differentiation ของ stem cell ให้เป็นเซลล์ชนิด endoderm pancreatic islet cells และยังเป็น modulator ของกระบวนการ  cell proliferation และ ยาต้านมะเร็ง (anticancer drug)

Stemolecule™ DAPT(04-0041) เป็นโมเลกุล cell-permeable dipeptide โดย ยับยั้ง γ-secretase และ  Notch signaling pathway ซึ่งจากการศึกษามีรายงานว่า เกี่ยวข้องกระบวนการเกิดของทั้ง survival, metabolism, proliferation, differentiation, และ angiogenesis ของ มะเร็งเต้านม (breast cancer), ระบบปราสาท และ ตับอ่อน และยังสามารถใช้ในการศึกษา  embryonic stem cell differentiation และยังสามารถศึกษาเรื่องการทดสอบยาเพื่อการรักษาโรคได้

Stemolecule™ Doxycycline hyclate (04-0016) เป็นกลุ่มของ broad spectrum antibiotic โดยดัดแปลงโครงสร้างมาจาก tetracycline และ โดยหน้าที่ของ เอนไซม์ matrix metalloproteinases และยังสามารถใช้ กระตุ้นการแสดงออกของยีน และสามารถ กระตุ้นการ เกิด induced pluripotent stem (iPS) cells จาก somatic cells

Stemolecule™ KAAD-Cyclopamine (04-0028) เป็นโครงสรัางที่นำมาใช้ในการศึกษากลไก  embryogenesis  และ ระยะการเกิดของ มะเร็ง (cancer progression)ได้มีรายงานการนำไปใช้ศึกษา การ migration หรือ proliferation ในโรคมะเร็งเช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อน

Stemolecule™ LDN-193189 (04-0074 / 04-0074-10 / 04-0074-02) เป็นโครงสร้าง โมเลกุลขนาดเล็ก ที่สามารถ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ เพื่อไปกระตุ้นโปรตีน morphogenetic protein (BMP) type I ที่เป็น signaling เพื่อควบคุมกระบวนการ mature ของสิ่งมีชีวิต

Stemolecule™ PD0325901 (04-0006 / 04-0006-10 / 04-0006-02) เป็นโครงสร้างโมเลกุล ในการไปยั้ยยั้ง mitogen-activated protein kinase (MAPK/ERK kinase or MEK) และเป็น อนุพันธ์ ของ MEK inhibitor CI-1040 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการเกิดมะเร็ง ที่จะไปยังยั้งการเกิด cell proliferation ของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเกิด reprogramming ของ primary fibroblasts เซลล์ที่จะกลายไปเป็น induced pluripotent stem (iPS) cells

Stemolecule™ Purmorphamine (04-0009) เป็นโครงสร้างที่พบว่าสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง human และ murine mesenchymal ใน osteoblasts ที่ถูกนำไปใช้ การสร้าง neurons cell จาก human embryonic stem cells

Stemolecule™ SB431542 (04-0010 / 04-0010-05 / 04-0010-10) เป็นตัวยับยั้ง  growth factor-beta 1 (TGF-β1) activin receptor-like kinases (ALKs) ที่ส่งผลการไปกระตุ้น กลไก proliferation, differentiation,และ formation ของ endothelial cells จาก embryonic stem cells.

Stemolecule™ Sodium Butyrate (04-0005) เป็นโครงสร้างสายสั้น short-chain fatty acid butyric acid พบว่าเป็น HDAC inhibitors ที่เป็นสาร anti-tumor ยังยั้ง proliferation และ การอยู่รอดของเซลล์ 

Stemolecule™ Valproic Acid (04-0007) เป็นโครงสร้าง histone deacetylase (HDAC) inhibitor และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการ differentiation และ proliferation ในหลายชนิดเซลล์ด้วยกัน โดยส่งผลกับกลไกของ Extracellular Signal-Regulated Kinase (ERK), Protein Kinase C (PKC), และ Wnt/β-Catenin pathways ร่วมทั้งส่งผล mesenchymal hematopoietic stem cells, neuroblastoma cells, primary neurons และ neural progenitor cells (NPCs)

Stemolecule™ Wnt Inhibitor IWP-2 (04-0034)

Stemolecule™ Wnt Inhibitor IWP-3 (04-0034)

Stemolecule™ Wnt Inhibitor IWP-4 (04-0034)

เป็นโครงสร้างป้องการเกิด palmitylation ของ Wnt proteins by Porcupine (Porcn) ซึ่งจะ Block การหลั่งและการกระตุ้น Wnt ในกระบวนการ phosphorylation ของ Lrp6 receptor และ accumulation ของ Dvl2 และ β-catenin Wnt proteins มีหน้าที่ในหลายกลไกของ  stem cells ซึ่งรวมทั้ง neural, mammary และ embryonic stem cells

Stemolecule™ XAV939 (04-0046) เป็น  inhibitor ของ กลไลก the Wnt / β-catenin โดยจะเข้าไปยับยั้ง  tankyrase 1 และ tankyrase 2 ดังนั้น ส่งผลต่อการไปกระตุ้น  β-catenin degradation จากการศึกษายังพบว่าสามารถยั้บยั้ง  การเจริญของ  DLD-1 cells ของ ในมะเร็งลำไส้

เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้าน Stemcells ของนักวิจัย ซึ่งทาง บริษัท A.N.H. Scientific Marketing จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญจำเพาะต่อการพัฒนางานวิจัยด้าน Stemcells จากทาง ReproCell  ที่มีผลิตภัณฑ์ กลุ่มของ small molecule ที่พบว่ามีความสำคัญต่องาน cell culture โดยสามารถ นำไปใช้เป็น Supplement อาหารเลี้ยง Stemcells, การศึกษางานวิจัยกลไก ต่อการทดสอบยาต้านเซลล์มะเร็ง และการศึกษาสรีรวิทยาของเซลล์. นอกเหนือจาก การจำหน่าย Small molecule แล้ว ทาง Reprocell ยังมีผลิตภัณฑ์ด้าน Stem Cell Reagents, 3D Cell Culture และ Human Tissue Samples  และ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด REPROCELL Global และติดต่อบริษัท A.N.H. Scientific Marketing จำกัด  ได้ทาง www.anhsci.com  โทร 02-973-5070 และ สามารถ Add Line: @anhsci โดยมีทีมงานที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการสั่งซื้อค้า ภายใต้สโลแกน  ANH Your Lab Partner