Category Archives: News

Omics เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

โอมิกส์ (Omics) เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตแบบองค์รวม ตั้งแต่ระดับสารพันธุกรรม (DNA) กระบวนการคัดลอกรหัสสารพันธุกรรม (RNA) การแปลรหัสพันธุกรรมออกมาเป็น Protein และต่อเนื่องไปจนถึงการศึกษาปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆของสารชีวเคมี สารชีวโมเลกุล ใน กระบวนการสร้างและสลายสารอาหารที่เกิดขึ้นภายในเซลล์(Metabolite)   Omics ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาความรู้ดังนี้ Genomics เป็นการศึกษาสารพันธุกรรม (DNA) แบบองค์รวม  Transcriptomics เป็นการศึกษาการถอดรหัส (Transcription) สารพันธุที่ออกมาเป็น RNA แบบองค์รวม Proteomics เป็นการศึกษาการแสดงออกของโปรตีน (Protein)  Metabolomics เป็นการศึกษาปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆของสารชีวเคมี สารชีวโมเลกุล ใน กระบวนการสร้างและสลายสารอาหารที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ (Metabolites) ในปัจจุบันนี้ความรู้ในเรื่อง Omics ได้ใช้เป็นประโยชน์ในหลากหลายทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าดังนี้ การแพทย์ ใช้ในการวิจัยและรักษาโรค การวางแผนการรักษาผู้ป่วย การค้นคว้าเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการรักษา และการป้องกันโรคต่างๆ ด้านการเกษตร ปรับปรุงสายพันธ์พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสัมปะหลัง ถั่วเขียว ข้าวโพด ยูคาลิปตัส

Western blot

ถ้าพูดถึงการศึกษาในเรื่องของโปรตีนนั้น เทคนิคที่สำคัญ ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ก็คือ Western blot เป็นชื่อวิธีการเพื่อใช้ในการวัด การแสดงออกของโปรตีน  โดยเรียกอีกซื่อหนึ่งว่า Immunoblot เป็นวิธีที่ใช้ติดตามโปรตีนที่เราต้องการศึกษาหรือสนใจอีกทั้งสามารถใช้ดูการแสดงออกในระดับโปรตีน (Protein Expressรion)  และยังสามารถตรวจสอบขนาดและความบริสุทธิ์ของโปรตีน (Protein Purification) ซึ่งเราจะสามารถศึกษาโปรตีนที่เราสนใจโดยใช้หลักการของ gel electrophoresis จากนั้นโปรตีนจะถูกย้ายจากแผ่นเจลไปยังแผ่นเมมแบรน ที่เรียกว่า nitrocellulose membrane ขั้นตอนต่อไป การตรวจสอบโปรตีนที่ต้องการโดยใช้หลักการความจำเพาะของแอนติบอดี้หรือที่เรียกว่า specific antibody จึงสามารถตรวจสอบโปรตีนที่เราสนใจศึกษาได้ สำหรับขั้นตอนการทำ Western blot ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนของการเตรียมตัวอย่างโมเลกุลโปรตีน อาจเป็นตัวอย่างจากเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ โดยเซลล์จะถูกย่อยด้วย lysis buffer แล้วเก็บส่วนที่เป็นโปรตีนทั้งหมด สำหรับการสกัดโปรตีนนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมเอนไซม์ protease inhibitor เพื่อเป็นการป้องกันโปรตีนไม่ให้ถูกทำลาย การแยกขนาดของโมเลกุลโปรตีน โดยการทำเจลอิเลคโตรฟอเรซีส ( Gel electrophoresis ) หรือที่รู้จักกันดีคือ Sodium Dodecyl Sulfate

เลือก Membrane ที่ใช่ เลือก Pore Size ให้เหมาะกับการกรองของคุณ

การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ ต่างๆ เช่น ไมโคพลาสมา แบคทีเรีย รา ยีสต์ เป็นต้น  ดังนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องปฎิบัติการจำเป็นต้องทำให้ปลอดเชื้อ ก่อนใช้งาน   อาหารเลี้ยงเซลล์ (Media) ซึ่งประกอบด้วยสารอาหาร โปรตีน กรดอะมิโนต่างๆ จึงไม่สามารถใช้ความร้อนในการทำให้ปราศจากเชื้อได้ จึงจำเป็นต้องใช้การกรองเพื่อฆ่าเชื้อ media  รวมทั้งกรองสารละลายต่าง เช่น  Phosphate Buffered Saline (PBS), น้ำ  อากาศ/ก๊าซ ที่ต้องต่อเข้ากับเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ จำเป็นต้องกรองเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ  เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น กรองอากาศที่ต่อเข้ากับปั๊มสุญญากาศก่อนต่อกับตัวกรอง (Vacuum Filtration) หรือก่อนเข้าเครื่องบ่มเซลล์ (Incubator) การกรองยังมีความสำคัญในอีกหลายงานนอกเหนือไปจากการเพราะเลี้ยงเซลล์  เช่น การกรองเตรียมตัวอย่างและสารละลายทั้งหมด (Ultracleaning, Charification) ก่อนฉีดเข้าครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกสารผสมที่อยู่ในสภาวะของเหลว  การกรอง (Filtration)  คือการแยกสารผสมออกจากกัน โดยผ่านแผ่นกรอง (Membrane) ที่มีรูพรุน (Pore) 

NEOGEN

จุลินทรีย์ ( microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราจำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจพบ ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย อาร์เคีย รา และ ยีสต์ เป็นต้น เราสามารถพบจุลินทรีย์ได้ทุกสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะแบคทีเรียที่เป็นเซลล์ประเภทโพรแคริโอต โดยแบคทีเรียจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.5-2.0 ไมครอนและมีรูปร่างที่หลากหลาย ตั้งแต่ทรงกลมไปจนถึงแบบแท่งและแบบเกลียว ซึ่ง  ดังนั้นการตรวจหาการปนเปื้อนของแบคทีเรียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนเชื้อในอาหาร การผลิตยา เครื่องสำอางค์ รวมทั้งการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคนได้ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย  จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหากพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย มากที่สุดในอาหาร เช่น Listeria Murray , Staphylococcus aureus ,  และ Escherichia coli.  อาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียจะได้รับผลกระทบต่อร่างกายมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดและประเภทของแบคทีเรีย นอกจากนี้สามารถปนเปื้อนตามสภาพวะแวดล้อมต่างๆ ได้ เราจึงต้องมีการศึกษาและการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยใช้อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณภาพสูงอย่างแบรนด์ Neogen   เราได้เข้าใจถึงปัญหาที่คุณพบ จึงเลือกนำเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ของ Neogen  ซึ่งมาในรูปแบบผงสำเร็จ สามารถนำไปเตรียมเป็นอาหารเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลทรีย์มีอยู่ทั้งรูปแบบอาหารแข็งและอาหารเหลว ช่วยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียให้มีการเจริญเติบโตได้ดี สามารถนำไปนำไปใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลทรีย์โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อของจุลินทรีย์คุณภาพสูง ของแบรนด์

ANH จัดจำหน่าย NEOGEN Culture Media

อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพสูง ของแบรนด์ Neogen จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาในรูปแบบผงสำเร็จ สามารถนำไปเตรียมเป็นอาหารเพื่อใช้เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ เห็ด และเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ตามแต่ชนิดของอาหารนั้นๆ   ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานสากล    => ISO 9001:2015,  ISO 13485:2016,  ISO 11133:2014, ISO 17025 accreditation อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ผลิตตามสูตรมาตรฐานสากล  Compliance with global reference methods  => ISO, BAM, MLG, HP เลือกดูสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เซลล์ไม่ตาย แต่เลี้ยงไม่โต ??

Mycoplasma เป็น Prokaryotic cell ขนาดจิ๋ว ที่สามารถหลุดรอดผ่านชั้นฟิลเตอร์ สำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างง่ายดาย (0.22 และ 0.45 um) อีกทั้งยังมีลักษณะใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยสปีชีส์ที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดใน Tissue / Cell culture คือ Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma arginini and Acholeplasma laidlawii และอาจพบ Mycoplasma มากถึง 100 ล้านเซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ 1 มิลลิลิตร (Lesley Young et al., 2010) เหล่านักวิจัยอาจพบเจอปัญหาอาหารเลี้ยงเซลล์ขุ่น จากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย หรือมีครอบวุ้นเคลือบเต็ม Cell  culture flask จากการปนเปื้อนของรา หรือเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติ จากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส  แต่สำหรับ Mycoplasma ตัวร้ายนั้น เราจะไม่มีทางพบเห็นสัญญาณการปนเปื้อนเหล่านี้เลย เพราะอาหารเลี้ยงเซลล์จะยังคงใส มีสีสวยงามตามค่า

ANH X CellSafe นำผลิตภัณฑ์ Mycoplasma สู่ห้องทดลองในประเทศไทย

ปัญหาการปนเปื้อนของ Mycoplasma เป็นปัญหาที่พบเจอในห้องทดลองได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลเสียต่อการทดลองและเพิ่มความยุ่งยากในการกำจัด บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้าน Mycoplasma อย่าง CellSafe จากประเทศเกาหลีใต้ ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน (Prevention), ตรวจสอบ (Detection), และทำลาย (Elimination) Mycoplasma มาจัดจำหน่ายให้กับห้องทดลองในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ CellSafe ด้าน Mycoplasma นั้น ประกอบไปด้วย Preventive Spray, PCR และ qPCR Detection Kit, และ Elimination Kit สำหรับ light, medium, และ heavy contamination ดูข้อมูลเพิ่มเติม =>cells-safe.com

รีวิว Corning CoolCell ที่จะทำให้คุณ ลืมไปเลย ว่าเคยใช้แอลกอฮอล์!!

Corning CoolCell สะดวก ประหยัดเวลาในการทำงาน แล้วคุณจะลืมไปเลยว่าเคยใช้แอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการใช้งานง่ายๆ เพียงแค่นำหลอด Cryogenic Vials ที่บรรจุเซลล์ที่พร้อมสำหรับการแช่แข็งบรรจุลงใน Corning CoolCell จากนั้นนำไปแช่ในตู้แช่อุณหภูมิลบ 80 องศาเซลเซียส เพียงแค่ 4 ชั่วโมงเท่านั้น ท่านก็สามารถนำหลอด Cryogenic Vials ออกไปแช่ในไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) ถ้าคุณต้องการทำงานต่อเนื่องสามารถทำได้ทันทีหลังจากนำ Corning CoolCellออกมาจากตู้เก็บ80 องศาเซลเซียส วางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณเพียง 5 ถึง 10 นาที ก็สามารถนำ Cryogenic Vials ที่บรรจุเซลล์เข้าไปบรรจุใน CorningCoolCell และนำไปแช่ในตู้แช่อุณหภูมิลบ 80 องศาเซลเซียส เริ่มรอบการทำงานรอบใหม่ได้อีกครั้ง สนใจทดลองสินค้าตัวอย่าง ติดต่อได้ที่ตัวแทนฝ่ายขาย ANH ทั่วประเทศ โทร. 02-973 5070-1