NEOGEN

จุลินทรีย์ ( microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราจำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจพบ ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย อาร์เคีย รา และ ยีสต์ เป็นต้น เราสามารถพบจุลินทรีย์ได้ทุกสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะแบคทีเรียที่เป็นเซลล์ประเภทโพรแคริโอต โดยแบคทีเรียจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.5-2.0 ไมครอนและมีรูปร่างที่หลากหลาย ตั้งแต่ทรงกลมไปจนถึงแบบแท่งและแบบเกลียว ซึ่ง  ดังนั้นการตรวจหาการปนเปื้อนของแบคทีเรียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนเชื้อในอาหาร การผลิตยา เครื่องสำอางค์ รวมทั้งการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคนได้ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย  จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหากพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย มากที่สุดในอาหาร เช่น Listeria Murray , Staphylococcus aureus ,  และ Escherichia coli.  อาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียจะได้รับผลกระทบต่อร่างกายมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดและประเภทของแบคทีเรีย นอกจากนี้สามารถปนเปื้อนตามสภาพวะแวดล้อมต่างๆ ได้ เราจึงต้องมีการศึกษาและการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยใช้อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่มีคุณภาพสูงอย่างแบรนด์ Neogen  

เราได้เข้าใจถึงปัญหาที่คุณพบ จึงเลือกนำเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ของ Neogen  ซึ่งมาในรูปแบบผงสำเร็จ สามารถนำไปเตรียมเป็นอาหารเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลทรีย์มีอยู่ทั้งรูปแบบอาหารแข็งและอาหารเหลว ช่วยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียให้มีการเจริญเติบโตได้ดี สามารถนำไปนำไปใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลทรีย์โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อของจุลินทรีย์คุณภาพสูง ของแบรนด์ Neogen จากประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพระดับสูงและได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกในการผลิตอาหารแบบผงที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ต่างๆมากกว่า 270 ชนิด และได้การยอมรับว่า เป็นมาตรฐานสากลทางด้าน food and animal safety อีกด้วย

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Neogen ได้ที่นี่