Tag Archives: polyethersulfone

เลือก Filtration Membrane แบบไหนถึงเหมาะสม

Filtration (การกรอง) คือการใช้แรงในการแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวที่มีส่วนผสมของทั้งของแข็งและของเหลวไหลผ่านตัวแผ่นกรอง (Membrane) ซึ่งมีหน้าที่กักของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดรูของตัวแผ่นกรองไว้ และปล่อยให้ส่วนที่เป็นของเหลวไหลผ่าน  ซึ่งการกรองแบ่งออกได้หลายชนิดตามงานที่ทำ ส่วนประกอบของอุปกรณ์การกรอง ประกอบด้วยดังนี้  แต่การกรองสารในรูปแบบเดิมๆ ที่มีแต่เครื่องกรวยกรองอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะกรองสารเสร็จ ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อมีปั๊มสุญญากาศมาช่วยเพื่อให้กรองสารเร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของผู้ใช้งาน เรียกการกรองแบบนี้ว่า Vacuum Filtration    การใช้งานทั่วไปจะใช้เป็นรูปแบบแก้ว (Glass) ซึ่งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclavable) แต่การนึ่งฆ่าเชื้อนั้นอาจมีการปนเปื้อนภายในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องานด้าน Cell Culture เป็นอย่างมาก ดังนั้นทาง Corning จึงได้ผลิต Disposable Filtration System เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน และเพื่อป้องกันการเกิดการ contaminate ด้วยการ sterile ด้วยรังสีแกมมา (Gamma Radiation) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนจาก Pyrogen อย่างแน่นอน ขั้นตอนการเลือกใช้อุปกรณ์การกรองต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน (Application) ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้ สารที่ต้องการกรอง Pore Size ของ Membrane Membrane ปริมาตรที่ต้องการกรอง การเลือกชนิด Membrane เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดย Corning มี

1