Tag Archives: CORONAVIRUS

We’re in this together Covid-19

การระบาดทั่วโลกของโควิด-19  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลกและปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่อง  ขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้รักษาโรคโควิด19 แต่ยังคงมีการทําวิจัยเพื่อพิจารณาว่ามียาตัวใดบ้างที่อาจปรับวัตถุประสงค์การใช้เดิมเพื่อการรักษาโรค COVID-19 ขณะที่โลกยังคงต่อสู้กับ COVID-19 และพัฒนาวิธีการรักษาและวัคซีนอย่างต่อเนื่องนั้น  บริษัท ANH Scientific Marketing ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าทั้งในด้าน research และ bioprocess ตั้งแต่การทดสอบและการคัดกรองไปจนถึงการสร้างแบบจำลองของโรค รวมถึงการตรวจวินิจฉัยโรค การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนทั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงการผลิตวัคซีน เราพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนและทุกวิธี โดยวิธีการตรวจหา Covid แบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้ การตรวจหาภูมิคุ้มกัน  ค่า IgM และ IgG ( ELISA TEST ) การตรวจด้วยวิธี RT-PCR  Solutions for

รู้จักงานด้าน ELISA 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) หรือ Enzyme Immunoassay (EIA) เป็นชื่อของการทดสอบที่ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยอาศัยปฏิกิริยาการจับกันแบบจำเพาะระหว่างแอนติเจน (Antigen)และแอนติบอดี้ (Antibody) โดยหลักการของวิธี ELISA คือ การใช้แอนติเจน (Antigen) หรือ แอนติบอดี (Antibody) เคลือบติดพื้นผิว ELISA Plate  โดยติดฉลากด้วยเอนไซม์ลงบนแอนติเจนหรือแอนติบอดี้  จากนั้นเมื่อเติมสารตั้งต้นการเกิดปฏิกริยา (substrate) ลงไป จะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์แล้วเปลี่ยนสีเมื่อกลายเป็นผลิตภัณฑ์ จากนั้นวัดผลของสีที่เกิดขึ้นโดยอ่านค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอ่านไมโครเพลท (Microplate Reader) ก็สามารถตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสารที่เราต้องการตรวจสอบได้ หลักการ ELISA สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงปริมาณและ คุณภาพของแอนติเจนและแอนติบอดี เช่น วินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา สารพิษจากจุลชีพ และ ยา ยกตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์โรคอย่างเช่น การตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากตัวอย่างเลือดผู้ป่วย รวมถึงการตรวจสอบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของสารที่ต้องการ  ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ ให้แอนติเจนหรือแอนติบอดีเคลือบอยู่บน solid phase เช่น บนผิวของภาชนะทดลอง,

2