Tag Archives: EIA

รู้จักงานด้าน ELISA 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) หรือ Enzyme Immunoassay (EIA) เป็นชื่อของการทดสอบที่ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยอาศัยปฏิกิริยาการจับกันแบบจำเพาะระหว่างแอนติเจน (Antigen)และแอนติบอดี้ (Antibody) โดยหลักการของวิธี ELISA คือ การใช้แอนติเจน (Antigen) หรือ แอนติบอดี (Antibody) เคลือบติดพื้นผิว ELISA Plate  โดยติดฉลากด้วยเอนไซม์ลงบนแอนติเจนหรือแอนติบอดี้  จากนั้นเมื่อเติมสารตั้งต้นการเกิดปฏิกริยา (substrate) ลงไป จะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์แล้วเปลี่ยนสีเมื่อกลายเป็นผลิตภัณฑ์ จากนั้นวัดผลของสีที่เกิดขึ้นโดยอ่านค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอ่านไมโครเพลท (Microplate Reader) ก็สามารถตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสารที่เราต้องการตรวจสอบได้ หลักการ ELISA สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงปริมาณและ คุณภาพของแอนติเจนและแอนติบอดี เช่น วินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา สารพิษจากจุลชีพ และ ยา ยกตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์โรคอย่างเช่น การตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากตัวอย่างเลือดผู้ป่วย รวมถึงการตรวจสอบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของสารที่ต้องการ  ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ ให้แอนติเจนหรือแอนติบอดีเคลือบอยู่บน solid phase เช่น บนผิวของภาชนะทดลอง,

1